Technical support:

Tel: 04.3783 5200, số máy lẻ : 108, 210

Mobile: 0163 9989 001 (Mr.Đông), 0163 9989 002 (Mr.Toàn),

0163 9989 005 (Mr.Thắng),

Customer Care Support:

Tel: 04.3783 5200, số máy lẻ : 108, 210

Mobile: 0968 699 983 (Mr. Phạm Mạnh)

Business support:

Tel: 04.3783 5200, số máy lẻ : 202, 204

Mobile: 0163 9988 995 (Mr.Mr. Cuong)