Hỗ trợ kỹ thuật:

Cố định: 04.3783 5200, số máy lẻ : 108, 210

Di động: 0163 9989 001 (Mr.Danh Mạnh), 0163 9989 002 (Mr.Đông),

0163 9989 005 (Mr.Thắng),

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:

Cố định: 04.3783 5200, số máy lẻ : 108, 210

Di động: 0968 699 983 (Mr. Phạm Mạnh), 0163 9989 003 (Ms.Hương)

Hỗ trợ kinh doanh:

Cố định: 04.3783 5200, số máy lẻ : 202, 204

Di động: 0163 9988 995 (Mr.Cường)